Pensjon

Uførepensjon

Hvis du er helt eller delvis ute av stand til å jobbe på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett på uførepensjon. Uførepensjon fra DKP betinger at du mottar uføretrygd fra NAV og kommer i tillegg til eventuell uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV. 

Hvis du mottar uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra oss, kan du enkelt melde inntektsendring her →

Du kan søke om uførepensjon ved å logge deg inn her →

Eldre par på treningsenteret sitter på gulvet på treningsmatter og får hjelp av veileder som holder en iPad

Uførepensjon

Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV kan du søke om uførepensjon fra pensjonskassen i tillegg til NAVs ytelser.

Ved uføregrad lavere enn 50 prosent uten tilsvarende ytelse i folketrygden, kan du søke midlertidig uførepensjon fra DKP. Du må da levere legeerklæring i tillegg til søknad. Det ytes likevel ikke midlertidig uførepensjon ved lavere grad enn 20 prosent.

  • 25 prosent av G, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget
  • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget til og med 6 G
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget 6-12 G


Du kan få barnetillegg for inntil 3 barn under 18 år. Dette utgjør 4 prosent av pensjonsgrunnlaget til og med 6 G.

Det medregnes medlemstid frem til aldersgrensen for stillingen, inntil 67 år.

Du står fritt til å kombinere uførepensjon med arbeid. Den innvilgede uføregraden skal være fast, og utbetalingen justeres etter lønnsinntekten din. Uførepensjonen blir skattlagt på linje med lønn.

Når du ikke får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV:

  • 25 prosent av G, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G

Det er inntekten din før og etter uførhet som er grunnlaget for beregningen av uførepensjon. Det blir også beregnet en inntektsgrense som sier hvor mye penger du kan tjene i året samtidig som du mottar pensjon. Her blir all inntekt medregnet, også den du eventuelt har utenfor offentlig sektor.

Hvis inntekten din forandrer seg eller du tror at den vil forandre seg, må du gi beskjed til oss, siden dette kan gjøre at utbetalingsgraden på pensjonen din skal endres. Din fastsatte uføregrad endres ikke selv om du har inntekt ved siden av uførepensjonen, så lenge inntekten din ikke overstiger 80 prosent av den inntekten du hadde før du ble ufør. Hvis inntekten overstiger 80 prosent, blir pensjonsutbetalingen stanset.

Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen, beregner pensjonskassen et fradrag i utbetalingen for den delen av arbeidsinntekten din som overstiger inntektsgrensen.

Pensjonskassen foretar etteroppgjør når skatteligningen foreligger. Hvis etteroppgjøret viser at du har tjent mer enn inntektsgrensen, kan pensjonskassen kreve tilbakebetaling eller gjøre trekk i fremtidige pensjonsutbetalinger.

Du har ikke nødvendigvis rett til uførepensjon fra DKP selv om du får redusert inntektsevne: Hvis inntektsevnen din ble redusert innen to år etter at du ble medlem, og reduksjonen skyldes sykdom som du hadde eller hadde symptomer på da du ble medlem, og det antas at du kjente til sykdommen eller symptomene da du ble medlem

Det samme gjelder også hvis du har gått opp i stillingsstørrelse i løpet av de to siste årene.

Søknadsskjema om uførepensjon sendes til pensjonskassen tre måneder før lønnen opphører. 

Du søker digitalt ved å logge deg inn her →

Uførepensjon for tidligere medlemmer

Hvis du ikke er medlem i DKP i dag, men har vært det tidligere, kan du ha rett på uførepensjon hvis du har fått innvilget varig uføretrygd fra NAV. Det forutsettes av du har vært medlem og har hatt opptjening i offentlig sektor i tre år eller mer. Det er den siste ordningen du var medlem av som utbetaler pensjonen din.  

Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV har du som utmeldt medlem ikke rett til uførepensjon fra oss.  

Uførepensjonen fra pensjonsordningen beregnes som et tillegg til NAVs uføretrygd.

  • 25 prosent av G, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.
  • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget til og med 6 G.
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget 6-12 G.


Barnetillegg utgjør 4 prosent av pensjonsgrunnlaget til og med 6 G for barn under 18 år. Du kan få barnetillegg for inntil 3 barn.

Pensjonen din beregnes av pensjonsgrunnlaget du hadde da du sluttet i jobben. Pensjonsgrunnlaget reguleres med lønnsveksten fram til uførepensjonen starter. Pensjonen blir redusert hvis du ikke har opparbeidet deg full tjenestetid.

Uførepensjonen skattlegges som lønn.

Uførepensjonen din blir regnet ut fra forholdet mellom inntekten før uførhet og etter uførhet. All inntekten skal tas med i regnestykket, også inntekt utenfor offentlig sektor. Det skal beregnes en inntektsgrense som viser hvor mye du kan ha i årsinntekt i tillegg til pensjonsutbetalingen. Hvis den forventede inntekten din endres (blir høyere eller lavere), må du gi beskjed til pensjonsordningen om dette.

  • Hvis inntekten er mer enn 80 prosent av den inntekten du hadde før en ble ufør, skal pensjonsutbetalingen stoppes.


Pensjonskassen foretar etteroppgjør når skatteligningen foreligger. Hvis dette viser at du har tjent mer enn inntektsgrensen, kan pensjonskassen kreve tilbakebetaling av det du har fått utbetalt for mye, eller gjøre trekk i fremtidige pensjonsutbetalinger.

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!