Pensjon

Betinget tjenestepensjon

Du kan få betinget tjenestepensjon hvis du ikke har rett på AFP. Dette gjelder blant annet hvis du blir helt ufør eller slutter i jobben før du fyller 62 år.

Eldre parr sitter på en benk i en park og holder rundt hverandre og smiler

Betinget tjenestepensjon

Betinget tjenestepensjon kan tidligst tas ut fra fylte 62 år, og gjelder for deg som er født i 1963 eller senere. For at du skal ha rett til betinget tjenestepensjon må du ha hatt minst et års samlet tjenestetid.

Pensjonen blir beregnet etter lignende prinsipper som alderspensjonen fra påslagsordningen, ved at det tjenes opp en såkalt betinget beholdning.

  • Hvis du ble ufør mens du var aktivt medlem av ordningen, vil du også tjene opp betinget beholdning når du mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen.
  • Betinget tjenestepensjon utbetales ikke hvis du har rett til AFP. Opptjent betinget tjenestepensjon blir da brukt som et fradrag i særskilt engangspremie for AFP.
  • Hvis du får innvilget betinget tjenestepensjon etter at du har fylt 70 år, skal den årlige pensjonen beregnes som om uttaket skjedde ved 70 år.

Medlemmer som ikke har rett til offentlig eller privat AFP, får betinget pensjon som et tillegg til alderspensjonen sin.

Opptjening av betinget tjenestepensjon skjer løpende og samles i en betinget beholdning. Eventuelle endringer får effekt fra virkningstidspunktet.

Årlig pensjon blir beregnet ved å dele opptjent pensjonsbeholdning på NAVs delingstall. Delingstallet er forventet gjenstående leveår for ditt årskull på det tidspunktet du tar ut pensjon.

Betinget tjenestepensjon tjenes opp med 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G, fra og med 1. januar 2020. Det er gjeldende grunnbeløp som legges til grunn. Hvis du jobber eller har jobbet deltid, utgjør opptjeningen din en forholdsmessig del av opptjeningen for en fulltidsstilling.

Du har pensjonsopptjening frem til den måneden du fyller 62. Den opptjente betingede beholdningen blir regulert med NAVs grunnbeløp med virkning fra 1. mai hvert år.

Du tjener også opp pensjon ved midlertidig og varig uførepensjon. Opptjeningen skjer på grunnlag av den inntekten du hadde før du ble ufør. Opptjeningen reduseres i tråd med eventuell annen opptjening, og blir redusert hvis du er gradert ufør.

Du kan ha arbeidsinntekt samtidig som du har pensjon uten at pensjonen blir avkortet. Betinget alderspensjon er et tillegg til alderspensjonen, og gis til medlemmer som

  • Er født i 1963 eller senere, og
  • Ikke har rett til privat eller offentlig AFP

Betinget tjenestepensjon kan ikke tas ut gradert eller stanses.

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!