Pensjon

Avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffestet pensjon som kan endres eller sies opp av partene (arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene) under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

Søknadsskjemaene er digitale og fylles ut på Min side →

Det er foreslått ny AFP-ordning for de født i 1963 og senere, les mer om dette nedenfor her →

Eldre dame ser på faktura og taster på kalkulator

Vilkår for AFP for de født før 1963

Dette er vilkårene som må oppfylles for at du kan motta AFP når du fyller 62 år.

 • Du må være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet.
 • Du må ha minst 10 år med opptjening i NAV etter at du fylte 50 år.
 • Du må ha vært ansatt hos en arbeidsgiver innen offentlig sektor de siste tre årene, i minst 20 prosent stilling.
 • Du må ha hatt en gjennomsnittlig årsinntekt på 2G eller mer i dine 10 beste inntektsår.
 • De siste tre årene må inntekten din ha vært på minst 1 G i året.
 • Du mottar ikke trygd/pensjon fra NAV.

Du kan redusere stillingen din med 10 prosent eller mer, og ta ut delvis AFP, etter nærmere avtale med arbeidsgiveren din. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om å kombinere AFP med delvis uførepensjon fra pensjonskassen.

AFP består av tre deler:

 1. Grunnpensjon.
 2. Tilleggspensjon.
 3. AFP-tillegg, for tiden på kr 20 400 i året.

Beregningen av AFP gjøres av NAV fra fylte 62 til 65, deretter av reglene i pensjonsordningen – det vil si i utgangspunktet 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Hvis NAVs beregning er høyest, bruker vi denne.

Du kan lese mer om AFP i SGS 2020. Ordningen er oppe til revidering i 2022, og ny informasjon kommer.

Søknadsskjema finner du ved å logge deg inn her →

Når du tar ut AFP får du et vedtak fra oss hvor du får vite hvordan pensjonen din er beregnet, og hva vi har lagt til grunn at du skal ha i arbeidsinntekt. Du får full AFP hvis du tjener mindre enn 30.000 kroner i året.

Om inntekten din endrer seg mer enn toleransebeløpet på 30.000 kroner på årsbasis må du melde fra om dette.

Hvor mye du får utbetalt i pensjon blir bestemt ved å se på reduksjonen i arbeidsinntekten din. Pensjon og AFP-tillegg skal reduseres med samme prosent som inntekten din faller fra du jobber fulltid til du blir delvis pensjonist. For eksempel: Hvis den fremtidige arbeidsinntekten din tilsvarer 65 prosent av den tidligere arbeidsinntekten din, får du utbetalt pensjon som utgjør 35 prosent av full AFP.

Hvis den samlede arbeidsinntekten din er under 30 000 kroner i året (fra og med 01.01.2022, før dette er det 15 000 kroner som gjelder) blir ikke pensjonen din redusert.

Utbetaling av AFP når du er 65-66 år kan bli redusert hvis du har arbeidsinntekt ved siden av. Se hvilke regler som gjelder for deg:

 • Hvis du har AFP som er beregnet etter reglene for alderspensjon fra pensjonskassen, forholder du deg til disse reglene. Reduksjon i AFP vil da avhenge av hvilken type inntekt du har.
 • Inntekt fra privat sektor påvirker ikke pensjonen fra pensjonskassen.
 • Inntekt fra en ordinær stilling i offentlig virksomhet gjør at pensjonen reduseres eller faller bort.
 • Hvis du er ansatt på pensjonistlønn, blir ikke pensjonen redusert.
 • Hvis du har AFP beregnet etter reglene i NAV, blir inntektsreduksjonen din regnet på samme måte som før fylte 65.

Når skatteligningen for aktuelle skatteår er klart, foretar vi et etteroppgjør av AFP-pensjonen din. Hvis det er mer enn 30 000 kroner i avvik mellom din antatte årsinntekt og faktiske årsinntekt, blir pensjonen din omregnet etter den årsinntekten som er oppgitt på skatteligningen. AFP reduseres i så fall med samme prosentandel som din faktiske inntekt utgjør av tidligere inntekt.

Dette er reglene som gjelder for AFP i kombinasjon med annen pensjonsytelser:

 • Du kan kombinere AFP med delvis uførepensjon fra pensjonskassen.
 • Du kan ikke ha AFP samtidig med pensjon fra NAV. Hvis du har for eksempel uføretrygd, etterlattepensjon eller tidlig alderspensjon, må du si fra deg denne før du kan motta AFP-pensjon. Unntak: Etterlattepensjon fra NAV kan i noen tilfeller være mulig etter fylte 65.


Skjema og søknadsprosessen finner du ved å logge deg inn her →

Søknad om avtalefestet pensjon sendes til pensjonskassen tre måneder før lønnen opphører.

Du søker digitalt om pensjon. Søknadsskjema finner du ved å logge deg inn på Min side →

Ny avtalefestet pensjon (AFP) for årskull 1963 og senere

AFP for ansatte i offentlig sektor er foreslått endret fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig påslagsordning – mer lik AFP-ordningen i privat sektor. Hvis du er født i 1963 eller senere, vil du få den nye foreslåtte AFP-ordningen. Ordningen er ikke endelig bestemt ennå.

Her er hovedpunktene i forslaget om ny AFP i offentlig sektor:

 • AFP er 4,21 prosent av din årlige pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G, fra du fyller 13 til 61 år.
 • AFP skal være en livsvarig ytelse.
 • AFP reguleres på samme måte som alderspensjon fra NAV.
 • AFP skal kunne tas ut fleksibelt innenfor alderen 62-70.
 • Årlig AFP beregnes ved å benytte NAVs delingstall.
 • Det blir etablert et system som håndterer beregning av pensjon for dem som har jobbet i både privat og offentlig sektor.

Betinget tjenestepensjon

Du kan få betinget tjenestepensjon hvis du ikke har rett på AFP. Dette gjelder blant annet hvis du blir helt ufør eller slutter i jobben før du fyller 62 år.

Betinget tjenestepensjon kan tidligst tas ut fra fylte 62 år, og gjelder for deg som er født i 1963 eller senere. For at du skal ha rett til betinget tjenestepensjon må du ha hatt minst et års samlet tjenestetid.

Pensjonen blir beregnet etter lignende prinsipper som alderspensjonen fra påslagsordningen, ved at det tjenes opp en såkalt betinget beholdning.

 • Hvis du ble ufør mens du var aktivt medlem av ordningen, vil du også tjene opp betinget beholdning når du mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen.
 • Betinget tjenestepensjon utbetales ikke hvis du har rett til AFP. Opptjent betinget tjenestepensjon blir da brukt som et fradrag i særskilt engangspremie for AFP.
 • Hvis du får innvilget betinget tjenestepensjon etter at du har fylt 70 år, skal den årlige pensjonen beregnes som om uttaket skjedde ved 70 år.

Medlemmer som ikke har rett til offentlig eller privat AFP, får betinget pensjon som et tillegg til alderspensjonen sin.

Opptjening av betinget tjenestepensjon skjer løpende og samles i en betinget beholdning. Eventuelle endringer får effekt fra virkningstidspunktet.

Årlig pensjon blir beregnet ved å dele opptjent pensjonsbeholdning på NAVs delingstall. Delingstallet er forventet gjenstående leveår for ditt årskull på det tidspunktet du tar ut pensjon.

Betinget tjenestepensjon tjenes opp med 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G, fra og med 1. januar 2020. Det er gjeldende grunnbeløp som legges til grunn. Hvis du jobber eller har jobbet deltid, utgjør opptjeningen din en forholdsmessig del av opptjeningen for en fulltidsstilling.

Du har pensjonsopptjening frem til den måneden du fyller 62. Den opptjente betingede beholdningen blir regulert med NAVs grunnbeløp med virkning fra 1. mai hvert år.

Du tjener også opp pensjon ved midlertidig og varig uførepensjon. Opptjeningen skjer på grunnlag av den inntekten du hadde før du ble ufør. Opptjeningen reduseres i tråd med eventuell annen opptjening, og blir redusert hvis du er gradert ufør.

Du kan ha arbeidsinntekt samtidig som du har pensjon uten at pensjonen blir avkortet. Betinget tjenestepensjon er et tillegg til alderspensjonen, og gis til medlemmer som:

 • Er født i 1963 eller senere.
 • Ikke har rett til privat eller offentlig AFP.

Betinget tjenestepensjon kan ikke tas ut gradert eller stanses.

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!