« Back to Glossary Index

Tjenestepensjonen (bruttopensjonen) reduseres med et samordningsfradrag på inntil tilleggspensjonen fra NAV på grunn av opptjening.

« Back to Glossary Index