Spire på et berg med mose

Bærekraft og samfunnsansvar

Pensjonskassen er, i likhet med alle andre foretak, en aktør som har innvirkning på samfunn og klima. Kontorlokalene trenger strøm, papir benyttes i ulike utsendelser til våre medlemmer, i blant reiser vi for å delta på fagseminarer. Likevel er det ikke våre egne aktiviteter som har størst innvirkning på klima og samfunn. Vårt største fotavtrykk kommer gjennom selskapene vi investerer våre pensjonsmidler i.

 

Pensjonskassens kapitalforvaltning er tuftet på bærekraft og samfunnsansvar, og har følgende målsetninger:

• Kapitalforvaltningen skal være tuftet på ansvarlighet, bærekraft og langsiktighet da dette anses som gode kapitalforvaltningsprinsipper
• Vi skal på en hensiktsmessig måte integrere hensyn knyttet til ESG i våre investeringsbeslutninger og –prosesser
• Våre forvaltere skal til enhver tid integrere hensyn knyttet til ESG i sine investeringsbeslutninger og –prosesser, samt i sin eierskapsutøvelse
• Det skal ikke investeres i selskap som er ekskludert av Statens Pensjonsfond Utland

Pensjonskassen velger ikke selv enkeltselskaper som vi skal investere i. Dette krever en vesentlig større organisasjon, enn det pensjonskassen er satt opp til. Derimot, velger pensjonskassen fond til å forvalte vår kapital. Valget av selskaper blir da utført av profesjonelle porteføljeforvaltere som spesialiserer seg på å analysere selskaper og sette sammen porteføljer. Det er dermed forvalters ansvar å investere i selskaper som passer overens med våre krav og forventninger til bærekraft og samfunnsansvar, mens det er pensjonskassens ansvar å velge kapitalforvaltere som har gode forutsetninger til å utføre dette arbeidet med høy kvalitet.

Pensjonskassen har derfor en egen strategi for samfunnsansvar og bærekraft som inkluderer omfattende prosedyrer for monitorering, vurdering og valg av forvaltere til vår portefølje. Vurderingskriteriene omfatter blant annet hvorvidt organisasjonen er kommitert til ansvarlighet, og om forvalters investeringsprosesser gjennomgående ivaretar hensyn til bærekraft og samfunnsansvar og har tilstrekkelig kompetanse og ressurser for å ivareta dette. Vi vektlegger også at eierskap i porteføljeselskapene utøves på en måte som fremmer bærekraft og samfunnsansvar og at forvalter er åpne og transparente om sine vurderinger. Det skal i tillegg ikke investeres i selskaper som er ekskludert av Statens Pensjonsfond Utland, og forvalter må ha et godt system for å følge opp dette.

Vurdering av alle inneværende forvaltere gjøres minimum årlig og alle eventuelle nye forvaltere må oppfylle våre krav før de tas inn i vår portefølje.

Våre medlemmer skal være trygge på at deres pensjon er generert fra selskaper som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor, og vår prosedyre for forvaltevurdering er med på å sikre dette.

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!