Medlemskap

medlemskap

Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Drammen kommune, og ansatte i foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i.

 

Arbeidsgivere tilknyttet DKP finner du her.

 

Her finner du en detaljert oversikt over ditt medlemskap i DKP. MinID/BankID må benyttes.

 

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir ansatt.

 

Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon.

 

HVORDAN BLIR DU MEDLEM?
Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem vil du få tilsendt medlemsbrev som en bekreftelse på medlemskapet.

 

PENSJONSPREMIE
Det er arbeidsgiver som innbetaler din pensjonspremie. I tillegg trekkes du 2 % av årslønn som medlemspremie. Medlempremien får du fradrag for på selvangivelsen.

 

VILKÅR FOR MEDLEMSKAP
Alle ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen. Timelønnede blir innmeldt etterskuddsvis med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse for hvert kvartal.

 

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at ansatte blir korrekt innmeldt i pensjonskassen.

 

Unntak:
Den som ved første gangs ansettelse har mindre enn 3 år igjen til stillingens aldergrense, skal ikke meldes inn i pensjonskassen. Dersom du tidligere har vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning, slik at du samlet vil få en medlemstid på minst 3 år, skal du likevel meldes inn. Du er selv ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger til arbeidsgiver.

 

PERMISJON
Permisjon med lønn gir fortsatt rett til medlemskap. Ved permisjon uten lønn stopper opptjening av alderspensjon, men du er risikodekket i inntil 2 år uten å innbetale premie. Risikodekning betyr at du og dine opprettholder de samme rettigheter ved uførhet og død som før permisjonen startet. Dersom du ønsker permisjonstiden medregnet ved permisjon uten lønn eller med delvis lønn, kan du betale inn premie og arbeidsgivers tilskudd for en periode på inntil 2 år. Du må i så fall selv ta kontakt med pensjonskassen innen 2 måneder etter permisjonen startet. Når permisjonen skyldes overgang til stilling med medlemskap i annen offentlig tjenestepensjonsordning, faller risikodekningen bort og du skal ikke innbetale frivillig premie og tilskudd.

 

FORTSETTELSESFORSIKRING
Når du meldes ut av pensjonsordningen kan du tegne fortsettelsesforsikring.

 

Fortsettelsesforsikring er en egen forsikringskontrakt og sikrer deg rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premieberegning uten å gi helseopplysninger.

 

personvern

Saksbehandling av ulike pensjonsspørsmål omfatter behandling av personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til identifiserbare enkeltpersoner. Bruk av personopplysninger er regulert i Lov om behandling av personopplysninger.

 

Pensjonskassen er tildelt konsesjon fra Datatilsynet for behandling av opplysninger om medlemmer og tidligere medlemmer i pensjonskassen.

 

DKP legger til grunn følgende prinsipper for behandling av personopplysninger:

  • All behandling av personopplysninger skal baseres på rimelighet og lovlighet knyttet til formålet med pensjonskassens drift og medlemmets rett og krav på personvern.
  • Behandling av sensitive opplysninger (eks. helseopplysninger) skal kun gjøres etter at medlemmet har samtykket.
  • Medlemmet skal være informert om hvilke opplysninger som behandles, hva opplysningene brukes til og rettigheter som følger av personopplysningsloven.
  • All bruk av personopplysninger skal knyttes til spesifiserte og konkrete formål. Opplysningene skal ikke benyttes til andre formål med mindre medlemmet har samtykket i slik bruk, eller bruken er lovpålagt.
  • Det skal kun behandles personopplysninger om medlemmene som er relevante, oppdaterte og tilstrekkelige i forhold til det definerte formålet. Det skal være etablerte rutiner som sikrer tilstrekkelig oppdatering og nødvendig retting av personopplysningene.
  • Personopplysninger skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. Etter dette tidspunktet skal opplysningene slettes, med mindre videre oppbevaring er pålagt i lov.
  • Ved forespørsel skal medlemmet gis innsyn i hvilke opplysninger pensjonskassen har, og til hvilke formål disse benyttes.
  • Pensjonskassen skal ha etablerte, dokumenterte rutiner som sikrer oppfylling av lovpålagte krav i personopplysningsloven.

 

For nærmere informasjon om pensjonskassens behandling og bruk av personopplysninger kan pensjonskassen kontaktes.

 

pensjonsvedtekter

Bestemmelsene finner du i Sentral generell særavtale om pensjonsordninger (SGS 2020). SGS 2020 finner du her.

offentlig pensjon

Den offentlige pensjonen er en del av den tariffestede lønnsavtalen mellom de offentlig ansatte og arbeidsgiver, og gjelder for alle ansatte. Tilsvarende gjelder for ansatte og bedrifter med nær tilknytning til kommunen/fylkeskommunen, som hører innunder KS’ tariffområde. Ordningen finansieres ved at arbeidsgiver og de ansatte betaler en gitt andel av lønnen til pensjonskassen, som forvalter midlene.

 

Pensjonen i DKP samordnes med ytelsene fra folketrygden. Pensjonsutbetalingene reguleres årlig.

 

Beregn din pensjon

Beregningskalulatoren finner du her. Beregningene viser både folketrygdens pensjon og pensjon fra tjenestepensjonsordninger.